បើកប្រអប់និង Review បង្ហាញពី Apple iPhone X (John Sey)

17 replies
 1. BSN Cambodia says:

  ឆ្នាំសាកបញ្ចូលថ្មលឿនប៉ុន្មាន?

 2. Bro Ka says:

  ទិញយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូររូបរាងថ្មី

 3. Bro Long says:

  បងខ្ញុំចង់ទិញឆ្នាំសាក់មិនបាច់ដោតដុយបង មាន $

 4. With Gaming kh says:

  Thank you for your help and support in this morning and sis in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in law is in a great mood and you can get some rest today and sis in law is in a great mood for your video on your test go today and sis in law passed away last week but she is in at Facebook drawing for your video on my idol Jev and sis and sis in law is in town for you and you can come to me and I'll get my stuff and sis in law is in a good way or another day this week that would be great job with a few

 5. Chanri Srorn says:

  សូមសួរថាបងទិញ Caseនៅហាងឈ្មោះអីដែរ

 6. JååÿTøčh PøŽŽVånnåk says:

  បងជួយអត្ថិប្បាយVersion 12.1.4មក​ ព្រោះវាជាversionថ្មីញុំចង់ដឹង​ អគុណទុកមុន

 7. Thuy chantha says:

  បាទបង iPhone X ពេលយើងថតហើយ យើងចង់ edit វាជា portraits បន្ថែមបានអត់បង ខ្ញុំរកមុខងារនឹងអត់មាន

Comments are closed.